If you can hear, please answer me.

Phủi bụi tumblr. Dù sao đi nữa chỗ này vẫn là chỗ mình cảm thấy an toàn nhất :D

Feel like i wanna lost in someones arm.